Kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z ubezpieczenia na życie?

Za każdym razem, gdy wykupujemy ubezpieczenie, chcemy zapewnić sobie i swoim najbliższym maksimum bezpieczeństwa. Tak jest w przypadku ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, czy ubezpieczeń na życie. Powinniśmy jednak wiedzieć, że nie w każdym przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe będzie zobowiązane do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, w związku z zaistnieniem określonej sytuacji. Kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenia Świadczenie

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Firma ubezpieczeniowa oferująca ubezpieczenie na życie, przy podpisywaniu z klientem stosownej umowy i opłaceniu przez niego składki na rachunek bankowy firmy ubezpieczeniowej, bierze na siebie już odpowiedzialność ubezpieczeniową. Może jednak zastrzec, w jakich sytuacjach owa odpowiedzialność będzie wyłączona. Takie wyjątki powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w umowie podpisywanej z klientem, aby ten był świadomy, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia jemu i najbliższym mu osobom uposażonym do otrzymania odszkodowania.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia w ubezpieczeniach na życie powinny być stale dostępne dla klientów – ubezpieczonych lub zamierzających się ubezpieczyć. Generalnie, w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia na życie, wypłaca on osobie uposażonej określoną sumę odszkodowania.

Odmowa wypłaty świadczenia

Może się zdarzyć, że pomimo wystąpienia śmierci w okresie trwania polisy ubezpieczenia na życie, firma ubezpieczeniowa i tak zgodnie z prawem może odmówić wypłaty odszkodowania spadkobiercom zmarłego. Taką sytuację uwzględniają wszystkie firmy ubezpieczeniowe, oferujące ubezpieczenie na życie – w OWU każdego ubezpieczyciela, w tym też Signal Iduna, znajdują się szczegółowe zasady, obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczenia. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli śmierć ubezpieczonego zaistniała bezpośrednio lub pośrednio w następstwie:

  • brania przez niego czynnego udziału w aktach przemocy i terroru, w rozruchach, zamieszkach, przewrotach wojskowych, zamachach stanu i konfliktach zbrojnych, bowiem ubezpieczony tym samym naraża świadomie swoje zdrowie i życie na uszczerbek,
  • wybuchu wojny, ogłoszenia stanu wyjątkowego lub stanu wojennego, prowadzenia działań wojennych i działań w ramach wojskowych misji pokojowych,
  • udziału ubezpieczonego w przestępstwie lub usiłowaniu popełnienia przestępstwa.

Jeśli ubezpieczony wyraźnie naraża swoje życie, to ubezpieczyciel nie może za takie sytuacje brać odpowiedzialności. Dlatego też suma ubezpieczeniowa nie zostanie wypłacona z ubezpieczenia na życie, jeśli klient poniesie śmierć w wyniku samobójstwa, samookaleczenia się lub okaleczania na własną prośbę, w ciągu określonego czasu od zawarcia umowy ubezpieczeniowej.