Gdy dłużnik zalega z zapłatą pomoże UNIT4 TETA

W pakiecie ERP TETA Constellation dostępna jest nowa funkcja. Pozwala ona w razie przeterminowania należności dokonać odpisów aktualizujących jej wartość. W obszarze finansów pojawiły się dwie ścieżki automatycznego dokonywania odpisów.

Pierwsza z nich to generowanie odpisów w wysokości pełnych kwot wybranych należności przeterminowanych. Oprogramowanie wyświetla listę należności przeterminowanych, z których użytkownik w prosty sposób wybiera transakcje wymagające odpisu.

Drugi sposób to możliwość podziału transakcji według przedziałów przeterminowania i przypisanie dla poszczególnych przedziałów wiekowych współczynnika aktualizacji. W tym wypadku aplikacja sama selekcjonuje transakcje na podstawie zadanego przedziału wiekowego i oblicza odpis procentowy dla każdej transakcji. Umożliwia ponadto określanie i podział kwoty odpisu na stanowiące i niestanowiące koszty podatkowe.

Uregulowanie należności, dla której dokonany był odpis jest podstawą do pomniejszenia (przy zapłacie częściowej) bądź całkowitego rozwiązania odpisu aktualizującego. W tym celu użytkownik może skorzystać z funkcjonalności, która analizuje zrealizowane zapłaty i automatycznie dokonuje zmniejszeń odpisów odpowiednio do wysokości zapłat. Ponadto funkcja daje możliwość wystawiania korekt i storn do dokonanych odpisów.

Bieżąca wartość odpisu prezentowana jest przy poszczególnych transakcjach w aplikacji Rozrachunków. Natomiast na wyodrębnionej kartotece można przeglądać i przeszukiwać dokumenty i pozycje dokonanych odpisów. Zarówno dokumenty odpisów jak i zmniejszeń z tytułu dokonanych zapłat, korekt oraz storn są automatycznie dekretowane wg zdefiniowanych szablonów i ujmowane w księgach rachunkowych.