Transport w Polsce, ciągle rozwój?

Transport drogowyRozwój transportu w Polsce najlepiej pokazać poprzez statystyki opublikowane przez GUS w ostatnich kilku miesiącach. Szczególnie ciekawe jest opracowanie „transport drogowy w Polsce w latach 2005-2009”, stanowiące syntetyczne podsumowanie stanu branży. Spróbujmy zacytować kilka licz z tego raportu aby zobrazować jak ważkie to dane.

Transport towarów

W 2009 r. w naszym kraju wszystkimi rodzajami transportu przewiezionych zostało 1691,0 mln ton ładunków, czyli o ponad  2% więcej niż w roku poprzednim, ale aż o 19% więcej niż w 2005 r. Przewiezione wolne ładunki złożyły się na wykonaną pracę przewozową w wysokości 282,8 mld tonokilometrów. Praca ta była większa odpowiednio o 1,3% i 23,9%. Absolutnie dominującym rodzajem transportu był transport drogowy, a jego udział w przewozach ładunków wszystkimi rodzajami transportu stale wzrastał. W 2009 r. wyniósł 84%, wobec 81% w 2008 r. i 76% w 2005 r.

Przez cały omawiany okres zarówno przewozy ładunków jak i praca przewozowa transportem drogowym wykazywały tendencje wzrostową. W ostatnim roku  transportem drogowym przewieziono 1,4 mld ton ładunków, tj. więcej o prawie 6,5% niż w roku wcześniejszym i aż o 32,0% w porównaniu z rokiem 2005. Wykonana praca przewozowa transportu samochodowego wyniosła ostatecznie 191,5 mld tonokilometrów i była większa o bez mała 10% niż w roku 2008 i o 60% w stosunku do pierwszego roku omawianego okresu.

Na obserwowany rozwój towarowego transportu drogowego w Polsce miało wpływ przystąpienie Polski do  Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r., a przede wszystkim przystąpienie do Strefy Schengen (z dniem 27 grudnia 2007 r.). Nie bez znaczenia jest dogodne położenie w Europie środkowej.

Transport zarabia

Udział transportu zarobkowego (a więc tego, który poszukuje wolnych ładunków na rynku) w ogólnych przewozach utrzymywał się na prawie niezmienionym poziomie, tj. około 53%, a transportu gospodarczego (czyli tego, który wolne ładunki i ładunki powrotne dostarcza sobie sam) – 47%. Inaczej jednak już wygląda statystyka dla  pracy przewozowej. Transport zarobkowego miał w niej udział na poziomie 80%, a dla transportu gospodarczego było to juz tylko 20%.

W 2009 r. transportem zarobkowym przewieziono prawie  750 mln ton, czyli więcej o 8,5% niż w 2008 r  i o 33% w stosunku do 2005 r.  Jednocześnie wykonano 153 mln tonokilometrów, co stanowi wzrost o 8,2% w stosunku do 2008 r. i o 64,5% do 2005 r., W tym samym okresie transportem gospodarczym przewieziono 675,3 mln ton ładunków,
czyli o 4,2% więcej niż przed rokiem i o 30,8% w stosunku do 2005 r.  Praca przewozowa była odpowiednio większa o 17,0% w porównaniu z 2008 r. i o ponad  44% z 2005 r.

Autor artykułu jest właścicielem giełdy ładunków www.espedytor.pl