Rainbow Tours zyskuje w III kwartale 2011 roku

Rainbow Tours dokonał podsumowania trzech kwartałów 2011 roku, które zamknął 37,3 procentowym wzrostem przychodów ze sprzedaży osiągniętym przez całą Grupę Kapitałową. Wzrost przychodów ze sprzedaży samych imprez turystycznych osiągnął poziom 31 procent.

Po zdarzeniach z pierwszego kwartału w Afryce Północnej (Tunezja, Egipt), które wpłynęły negatywnie na poziom przedsprzedaży oraz zadecydowały o wyborze wakacyjnych kierunków od czerwca 2011 spółki Grupy Kapitałowej (ABC i Bee&Free) odnotowały wzrost zainteresowania ofertą.Pierwszy kwartał charakteryzował się wzrostem sprzedaży oferty wakacyjnej spółki dominującej przy znaczącym spadku sprzedaży spółek zależnych (ABC – spółka działająca jako pośrednik oraz Bee&Free – touroperator). Od lipca 2011 roku spółki zaczęły generować wyniki dodatnie.

Na zakończenie trzeciego kwartału przychody całej Grupy Kapitałowej wyniosły 366,1 mln i są wyższe od zeszłorocznego okresu analogicznego o 99,4 mln zł, co stanowi wzrost o 37,3 procent. Na taki wynik najważniejszy wpływ miał wypracowany przychód podmiotu dominującego – wzrost o 31 procent oraz wysoka 55 procentowa dynamika wzrostu z tytułu pośrednictwa sprzedaży.

Zysk netto Grupy Kapitałowej wypracowany w okresie od stycznia do września 2011 roku wyniósł 5,8 mln zł, i był niższy o kwotę 1,8 mln zł w odniesieniu do okresu analogicznego w 2010 roku, natomiast zysk jednostkowy jest niższy o 2,9 mln zł. Wpływ na taki stan rzeczy miał 65 procentowy wzrost kosztów sprzedaży oraz 37 procentowy wzrost wynikający ze zwiększenia ilości biur własnych. Do końca 2011 roku Rainbow Tours planuje 31 procentowy wzrost ilości oddziałów w stosunku do roku 2010.Dzięki temu zabiegowi liczba salonów własnych osiągnie liczbę 59. Touroperator przewiduje, iż utrzymanie stabilnej sytuacji walutowej oraz brak innych czynników polityczno-ekonomicznych wpłynie korzystnie na wyniki. Spółka szacuje iż roczne przychody skonsolidowane Grupy Kapitałowej na koniec roku wyniosą około 440 mln zł .

Na osiągnięcie założonych wyników niewątpliwy wpływ będą miały następujące czynniki: stabilizacja sytuacji gospodarczej w Grecji, we Włoszech i Hiszpanii, stabilizacja kursów na rynku walutowym, stabilizacja sytuacji polityczno-społecznej w krajach Afryki Północnej, obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej oraz wyniki sprzedaży ofert Lato 2012.

Siódmego listopada 2011 roku Rainbow Tours rozpoczął sprzedaż oferty na lato 2012. Na dzień 21 listopada odnotowano sprzedaż na poziomie 3900 osób. Do 16 grudnia obowiązują rabaty nawet do 26 procent oraz szereg bonusów i gwarancji dodatkowych.